Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:
Ton Scholten Tegels en Sanitair, Westerwerf 2, 1911 JA UITGEEST,
ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot uitvoering van reparatie-, installatie, montage- of overige werkzaamheden alsmede alle overeenkomsten tot het vervaardigen van adviezen, ontwerpen e.d. van Ton Scholten Tegels en
Sanitair geves­tigd te Uitgeest hierna te noemen “Scholten”.
2. De opdrachtgever c.q. de koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de
situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de
consument”.
3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk
schriftelijk zijn overeen­gekomen.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op
de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. De door Scholten te vervaardigen adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, berekeningen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de
bescheiden”. Onder “de bescheiden” worden in deze algemene voorwaarden met name schriftelijke bescheiden verstaan. Onder de “schriftelijke” bescheiden worden tevens verstaan de op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op cd-roms, diskettes of welke andere gegevensdragers
ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk­heid van de overige bepalingen onverlet.
ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN
1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Scholten bin­dend.
2. Mondelinge afspraken binden Scholten eerst nadat deze schriftelijk door Scholten zijn bevestigd dan wel zodra Scholten met instemming van de wederpartij een uitvoering met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke
bevestiging door Scholten bindend.
ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van Scholten zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft Scholten het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na
ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Getoonde en/of verstrekte voorbeelden van de bescheiden, brochures, monsters, modellen, afbeeldingen, opgaven van maten, afmetingen en kleuren
alsmede overige beschrijvingen in aanbiedingen, prospec­tussen, catalo­gi, promotiemateriaal en/of informatie op de website van Scholten zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
3. De in het vorige lid van dit artikel genoemde voorbeelden van de bescheiden, monsters en modellen blijven te allen tijde eigendom van Scholten, tenzij
partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van Scholten te worden teruggezonden. Zij mogen zonder
schriftelijke voorafgaande toestemming van Scholten niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Scholten het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden
te laten verrichten.
ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ
1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
A. alle gegevens welke Scholten nodig heeft voor het – naar zijn oordeel – adequaat uitvoeren van de overeenkomst tijdig, volledig en in de door Scholten
gewenste vorm aan Scholten worden verstrekt
B. Scholten op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de zaken moeten worden geleverd c.q. de werkzaamheden
dienen te worden verricht. De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
C. indien ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat Scholten zijn werkzaamheden aanvangt, dan wel dat deze werkzaamheden zodanig zijn ingericht dat Scholten aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten;
D. Scholten tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
E. Scholten kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water, e.d.. De energiekosten zijn voor
rekening van de wederpartij;
F. Scholten tijdig wordt geïnformeerd over de ligging van kabels, leidingen e.d. alles in de ruimste zin des woords;
G. op de locatie van de wederpartij dan wel de door hem aangewezen locatie waar Scholten en/of de door Scholten ingeschakelde derden in het kader
van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten, de door Scholten en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste
overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan kosten voor hen verbonden zijn
H. de plaats waar de apparatuur, materialen e.d. van Scholten opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is dat beschadiging of ontvreemding
– in welke vorm en op welke wijze dan ook – niet zal kunnen plaatsvinden.
2. De wederpartij draagt er zorg voor dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Scholten voor gevol­gen voort­vloeiend uit
het niet-juist en/of onvolledig zijn van de gege­vens.
3. Indien niet of niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Scholten gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de
kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van de wederpartij.
ARTIKEL 6: LEVERING, (OP)LEVERINGSTERMIJNEN
1. Opgegeven termijnen waarbinnen de werkzaamhe­den moeten zijn verricht c.q. de zaken en/of bescheiden moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden
beschouwd als fatale ter­mijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn over­eenge­ko­men. Indien Scholten zijn verplichtingen uit de overeenkomst
niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Bij (op)levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzon­derlijke transactie beschouwd en kan door Scholten per transactie worden
gefactureerd.
3. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken c.q. de bescheiden aan de wederpar­tij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens
een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Scholten zich het recht voor de zaken c.q. bescheiden en/of de voor de uitvoering van de
werkzaamheden aangeschafte materialen voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Scholten stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van
de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de
wederpartij Scholten in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken c.q. de bescheiden te leveren.
4. Indien de wederpartij ook na verloop van de door Scholten gestelde redelijke termijn als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan
zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de
uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft Scholten het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder
voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn,
geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Scholten is alsdan gerechtigde de te leveren bescheiden te vernietigen.
5. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere
kosten, te voldoen onverlet.
6. Scholten is bevoegd om – ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbeta­ling of zekerheid van de wederpartij te
verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.
ARTIKEL 7: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST
1. Scholten kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken en/of bescheiden te beginnen dan
nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn dan wel de te repareren c.q. te installeren c.q. te monteren zaken, welke niet door Scholten
zelf zullen worden geleverd, tot zijn beschikking zijn gesteld en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.
2. Wanneer de leveringen dan wel de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Scholten niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Scholten gerech­tigd de daar­uit voortvloeiende kosten aan de wederpar­tij in rekening te brengen.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Scholten niet bekende omstandigheden,
hetzij door welke overmacht dan ook, heeft Scholten het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt, behoudens wanneer het­zelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Scholten heeft alsdan
recht op volledige vergoeding van de reeds door Scholten verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
4. Alle onkosten welke door Scholten in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel
voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeenge­komen.
ARTIKEL 8: PRIJZEN, TARIEVEN WERKZAAMHEDEN
1. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
2. Scholten is gerechtigd, indien na het afsluiten van een overeenkomst zijn leveranciers een prijsverhoging doorvoeren van meer dan 5%, deze verhoging
door te berekenen aan de wederpartij.
ARTIKEL 9: MEER- EN MINDERWERK
1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen Scholten en de wederpartij overeengekomen te worden. Mondeling overeengekomen meer- en
minderwerk dient schriftelijk door Scholten te worden bevestigd.
2. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt plaats:
A. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
B. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
C. in gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
3. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de afrekening, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
ARTIKEL 10: OPLEVERING, GOEDKEURING EN ONDERHOUDSTERMIJN
1. Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is Scholten gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen
werk afgerond en gebruiksklaar is.
2. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien de wederpartij het werk – voor zover mogelijk – in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2
weken na voormelde mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij Scholten.
3. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen
invloed op het gebruiksklaar zijn van het door Scholten verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.
4. Kleine gebreken die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij een
eventuele inge­bruikneming niet in de weg staan.
5. Scholten is verplicht de in lid 4 van dit artikel bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstel­len. De onderhoudstermijn beloopt 60 dagen en
gaat in onmid­dellijk na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
6. Scholten is verplicht gebreken welke in de onder­houds­termijn aan de dag treden en voor zijn risico komen, zo spoedig mogelijk te her­stellen.
ARTIKEL 11: TEGELS
1. Tegels die uit voorraad worden geleverd mogen binnen 14 dagen na levering aan de wederpartij worden geretourneerd, mits de tegels in volle en onbeschadigde verpakking en tegen overlegging van de factuur c.q. pakbon.
2. Monsters van natuursteen, tegels en overige zaken moeten als voorbeelden worden beschouwd, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn.
Rekeninghoudend met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte,
naar boven en naar beneden van ten hoogste 50% toegestaan. Vakkundig in het geleverde aangebracht lijm-, kram-, of stopwerk is toelaatbaar, indien
de aard van het materiaal dit noodzakelijk maakt.
3. Haarscheuren in geglazuurde tegels ontstaan door spanningsverschillen. De fabrikanten geven geen enkele garantie voor het niet optreden van haarscheuren. Derhalve kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd.
ARTIKEL 12: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN
1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken c.q. de bescheiden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij in de
zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert dan wel indien de wederpartij in de bescheiden fouten en/of onvolkomenheden
constateert die de wederpartij redelijkerwijs bij een eerste controle kan constateren, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van Scholten te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij Scholten binnen 24 uur hiervan op de hoogte te
stellen. Dit laatste gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan Scholten.
2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ont­vangst van de zaken c.q. de bescheiden aan Scholten te worden gemeld.
3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de consument gesloten overeenkomst tevens het bepaalde
in lid 14 van artikel 13 in aanmerking genomen.
4. De bestelde zaken worden in de bij Scholten voorradige groothandelsverpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten,
aantallen, kleuren, e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Scholten.
5. Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – nuance- en/of kleurafwijkingen in de door Scholten
geleverde keramische en natuurstenen zaken, kunnen geen reclames geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de
aard en de eigenschappen van de grondstof(fen) waaruit het product is vervaardigd. Een en ander ter beoordeling van Scholten.
6. Reclames schorten de betalingsverplichting van de weder­partij niet op.
7. Scholten dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt
die slechts voor rekening en risico van Scholten indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Scholten te bepalen wijze in de originele verpakking c.q. emballage.
9. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt
elk recht op reclame.
10. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afge­wikkeld krachtens het bepaalde in artikel 13.
ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
1. Scholten kwijt zich van zijn taak zoals van een be­drijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aan­vaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade,
met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Scholten, zijn personeel dan wel van de door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Scholten – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag
van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.
3. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Scholten nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Scholten gesloten verzekering.
4. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of
gebreken voordoen, die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Scholten zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos te
repareren dan wel te vervangen.
5. Scholten staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden
gegarandeerd.
6. Scholten neemt bij bescheiden die hij niet zelf heeft gemaakt alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage c.q. installatie en voor de
deugdelijkheid van de gebezigde materialen; zulks echter niet voor die materialen, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald (merk) materiaal is
voorgeschreven.
7. Stelt de wederpartij materialen en/of onderdelen en/of zaken voor verdere verwerking c.q. montage beschikbaar, dan is Scholten verantwoordelijk voor
een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de materialen, onderdelen of zaken zelf.
8. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Scholten tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
B. In afwijking van sub A van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.
9. Zo door Scholten geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
10. Gezien de snelheid van verandering van het assortiment en de eventuele toepassing van natuurlijke grondstoffen staat Scholten er niet voor in dat nabestelde zaken qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en).
11. Op vertoon van de factuur geeft Scholten garantie op de uitvoering van de werkzaamheden, mits er sprake is van normaal gebruik en correct onderhoud.
Op kit- en voegwerk wordt geen garantie gegeven. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor preventief onderhoud en tijdig herstel aan voegen, kitnaden en beschadigd tegelwerk om zodoende lekkage te voorkomen. Dit geldt tevens voor scheuren in tegelwerk.
12. De garantieperiode voor de kosten van herstelwerkzaamheden bedraagt 5 jaar na ingebruikname, met in achtneming van de volgende staffel: het eerste
jaar 100%, het tweede jaar 80%, het derde jaar 60%, het vierde jaar 40% en het vijfde jaar 20%.
13. Scholten geeft 1 jaar garantie op hang- en sluitwerk, bedrijfszekerheid en roestvorming, mits is voldaan aan lid 11 van dit artikel. Corrosie van spiegels
en metalen als gevolg van onvoldoende ventilatie is uitgesloten van garantie.
14. Met betrekking tot de overeenkomst met de consument neemt Scholten de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
15. De wederpartij verliest diens rechten jegens Scholten en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Scholten tegen iedere aanspraak van derden ter
zake van schadevergoeding indien en voor zover:
A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van en/of adviezen van Scholten strijdig gebruik, foutief onderhoud en/of
ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
B. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de
wederpartij aan Scholten zijn verschaft en/of voorgeschreven;
C. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij reparaties of andere bewerkingen c.q. werkzaamheden aan het geleverde c.q. het door Scholten uitgevoerde werk heeft verricht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scholten;
D. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan Scholten;
E. voormelde schade is ontstaan nadat noodreparaties zijn uitgevoerd.
ARTIKEL 14: BETALING
1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien partijen mede het verrichten van werkzaamheden zijn overeengekomen zal de overeengekomen prijs c.q. het door de wederpartij verschuldigde
honorarium door Scholten op de volgende wijze aan de wederpartij worden gefactureerd:
A. 20% van het verschuldigde bedrag bij het verstrekken van de opdracht door de wederpartij;
B. 60% van het verschuldigde bedrag bij aanvang van de werkzaamheden;
C. de resterende 20% van het verschuldigde bedrag bij ingebruikname.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn niet volledig is betaald:
A. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een krediet­beperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een
nadere ingebrekestel­ling zal zijn vereist;
B. zal de wederpartij aan Scholten een vertragingsren­te verschul­digd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom.
Gedeelten van een maand worden in deze als volle maan­den aangemerkt;
C. zal de wederpartij, na daartoe door Scholten te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal ver­schuldigd zijn 15% van de som
van de hoofd­som en de vertragings­rente met een absoluut minimum van 150,00;
D. heeft Scholten het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste 20,00 ter zake
administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Scholten zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
4. Ter keuze van Scholten kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden zonder nadere ingebreke­stelling of rechterlijke tussenkomst,
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
5. Indien de wederpartij niet-tijdig aan diens betalingsver­plichtingen heeft voldaan, is Scholten bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij
aangegane verplich­tingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid
hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien Scholten het redelijke vermoeden heeft, dat er redenen zijn om aan
de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die
het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. A. Indien de wederpartij – uit welken hoofde ook – één of meer tegenvorderingen op Scholten heeft dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het
recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij
(voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.
ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1. Scholten is en blijft rechthebbende op bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q.
verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst, waaronder – doch niet uitsluitend – alle rechten op de door haar geleverde bescheiden.
2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na
afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Scholten voorbehouden.
3. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan Scholten verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande
een gebruiksrecht toe, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Ingeval door de wederpartij een gebruiksrecht wordt verkregen, geldt dit slechts voor eigen gebruik, waardoor de wederpartij niet gerechtigd is tot het
gebruik anders dan voor eigen gebruik, verveelvoudiging openbaarmaking of het anderszins ter kennis brengen van derden.
5. Door het verstrekken van gegevens, informatie, documenten e.d. aan Scholten, verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig
ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Scholten in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als
andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.
ARTIKEL 16: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Scholten behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpar­tij aan diens ermee verbandhoudende
betalingsverplichtin­gen jegens Scholten heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de overeengekomen c.q. bedongen prijs
alsmede vorderingen ter zake eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
3. Ingeval Scholten een beroep doet op het eigendomsvoor­behoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbon­den, onverminderd het recht van
Scholten vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
4. De wederpartij is verplicht Scholten terstond schrif­telijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op de zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
ARTIKEL 17: PAND/WARRANTAGE
Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Scholten heeft voldaan, is de wederpartij
niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen en/of de zaken voor opslag in de feitelijke
macht van één of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde. Scholten
kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst
ontbinden, onverminderd het recht van Scholten op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
ARTIKEL 18: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Scholten gesloten overeenkomst ontbonden
zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement
wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt
gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of
de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel­schuld erkent.
ARTIKEL 19: OVERMACHT
Ingeval nakoming van datgene waartoe Scholten krach­tens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehou­den niet mogelijk is en zulks te wijten is
aan niet toere­kenbare niet-nakoming aan de zijde van Scholten en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst inge­schakelde derden of
toeleveranciers dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Scholten, is Scholten gerech­tigd de tussen partijen gesloten
overeenkomst te ontbin­den dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelij­ke termijn op
te schorten zonder tot enige schadevergoe­ding te zijn gehou­den. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeen­komst ten dele is uitgevoerd, is de
wederpartij gehouden diens verplichtingen jegens Scholten tot aan dat moment te voldoen..
ARTIKEL 20: ONTBINDING, ANNULERING/OPZEGGING
1. A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij
dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig
artikel te annuleren of op te zeggen.
B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.
2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst
door één der partijen.
3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst
door één der partijen.
4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan Scholten een door Scholten nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De
wederpartij is gehouden alle kosten, schaden en gederfde winst aan Scholten te vergoeden. Scholten is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst
te fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
5. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Scholten ter zake.
6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
ARTIKEL 21: GESCHILLEN
1. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van een bindend advies overeenkomstig het Reglement van de Stichting
Geschillenoplossing Tegelwerken.
2. Mocht lid 1 van dit artikel geen oplossing geven, dan zal het geschil worden berecht door de bevoeg­de Nederlandse rechter, zij het dat Scholten de
be­voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Scholten gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

Kom langs in onze showroom

Je bent van harte welkom voor inspiratie, advies en ontwerp in onze showroom in Uitgeest, dichtbij Amsterdam, Alkmaar, Haarlem en omstreken. Ook zonder afspraak.

Ben je beperkt in je tijd en wil je graag een persoonlijk 3D-ontwerp door een van onze adviseurs, maak dan vrijblijvend een afspraak.

© Copyright 2024 Ton Scholten - Powered by iClicks