Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Ton Scholten Tegels en Sanitair, Westerwerf 2, 1911 JA UITGEEST,
ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot uitvoering van reparatie-, installatie, montage- of overige werkzaamheden alsmede alle overeenkomsten tot het vervaardigen van adviezen, ontwerpen e.d. van Ton Scholten Tegels en
Sanitair gevestigd te Uitgeest hierna te noemen “Scholten”.
2. De opdrachtgever c.q. de koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de
situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de
consument”.
3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op
de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. De door Scholten te vervaardigen adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, berekeningen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de
bescheiden”. Onder “de bescheiden” worden in deze algemene voorwaarden met name schriftelijke bescheiden verstaan. Onder de “schriftelijke” bescheiden worden tevens verstaan de op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op cd-roms, diskettes of welke andere gegevensdragers
ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN
1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Scholten bindend.
2. Mondelinge afspraken binden Scholten eerst nadat deze schriftelijk door Scholten zijn bevestigd dan wel zodra Scholten met instemming van de wederpartij een uitvoering met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke
bevestiging door Scholten bindend.
ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van Scholten zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft Scholten het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na
ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Getoonde en/of verstrekte voorbeelden van de bescheiden, brochures, monsters, modellen, afbeeldingen, opgaven van maten, afmetingen en kleuren
alsmede overige beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, promotiemateriaal en/of informatie op de website van Scholten zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
3. De in het vorige lid van dit artikel genoemde voorbeelden van de bescheiden, monsters en modellen blijven te allen tijde eigendom van Scholten, tenzij
partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van Scholten te worden teruggezonden. Zij mogen zonder
schriftelijke voorafgaande toestemming van Scholten niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Scholten het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden
te laten verrichten.
ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ
1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
A. alle gegevens welke Scholten nodig heeft voor het - naar zijn oordeel - adequaat uitvoeren van de overeenkomst tijdig, volledig en in de door Scholten
gewenste vorm aan Scholten worden verstrekt
B. Scholten op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de zaken moeten worden geleverd c.q. de werkzaamheden
dienen te worden verricht. De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
C. indien ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat Scholten zijn werkzaamheden aanvangt, dan wel dat deze werkzaamheden zodanig zijn ingericht dat Scholten aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten;
D. Scholten tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
E. Scholten kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water, e.d.. De energiekosten zijn voor
rekening van de wederpartij;
F. Scholten tijdig wordt geïnformeerd over de ligging van kabels, leidingen e.d. alles in de ruimste zin des woords;
G. op de locatie van de wederpartij dan wel de door hem aangewezen locatie waar Scholten en/of de door Scholten ingeschakelde derden in het kader
van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten, de door Scholten en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste
overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan kosten voor hen verbonden zijn
H. de plaats waar de apparatuur, materialen e.d. van Scholten opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is dat beschadiging of ontvreemding
- in welke vorm en op welke wijze dan ook - niet zal kunnen plaatsvinden.
2. De wederpartij draagt er zorg voor dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Scholten voor gevolgen voortvloeiend uit
het niet-juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
3. Indien niet of niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Scholten gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de
kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van de wederpartij.
ARTIKEL 6: LEVERING, (OP)LEVERINGSTERMIJNEN
1. Opgegeven termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn verricht c.q. de zaken en/of bescheiden moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden
beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Scholten zijn verplichtingen uit de overeenkomst
niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Bij (op)levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Scholten per transactie worden
gefactureerd.
3. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken c.q. de bescheiden aan de wederpartij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens
een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Scholten zich het recht voor de zaken c.q. bescheiden en/of de voor de uitvoering van de
werkzaamheden aangeschafte materialen voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Scholten stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van
de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de
wederpartij Scholten in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken c.q. de bescheiden te leveren.
4. Indien de wederpartij ook na verloop van de door Scholten gestelde redelijke termijn als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan
zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de
uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft Scholten het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder
voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn,
geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Scholten is alsdan gerechtigde de te leveren bescheiden te vernietigen.
5. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere
kosten, te voldoen onverlet.
6. Scholten is bevoegd om - ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te
verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.
ARTIKEL 7: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST
1. Scholten kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken en/of bescheiden te beginnen dan
nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn dan wel de te repareren c.q. te installeren c.q. te monteren zaken, welke niet door Scholten
zelf zullen worden geleverd, tot zijn beschikking zijn gesteld en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.
2. Wanneer de leveringen dan wel de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Scholten niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Scholten gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Scholten niet bekende omstandigheden,
hetzij door welke overmacht dan ook, heeft Scholten het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Scholten heeft alsdan
recht op volledige vergoeding van de reeds door Scholten verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
4. Alle onkosten welke door Scholten in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel
voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
ARTIKEL 8: PRIJZEN, TARIEVEN WERKZAAMHEDEN
1. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
2. Scholten is gerechtigd, indien na het afsluiten van een overeenkomst zijn leveranciers een prijsverhoging doorvoeren van meer dan 5%, deze verhoging
door te berekenen aan de wederpartij.
ARTIKEL 9: MEER- EN MINDERWERK
1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen Scholten en de wederpartij overeengekomen te worden. Mondeling overeengekomen meer- en
minderwerk dient schriftelijk door Scholten te worden bevestigd.
2. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt plaats:
A. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
B. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
C. in gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
3. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de afrekening, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
ARTIKEL 10: OPLEVERING, GOEDKEURING EN ONDERHOUDSTERMIJN
1. Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is Scholten gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen
werk afgerond en gebruiksklaar is.
2. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien de wederpartij het werk - voor zover mogelijk - in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2
weken na voormelde mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij Scholten.
3. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen
invloed op het gebruiksklaar zijn van het door Scholten verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.
4. Kleine gebreken die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij een
eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
5. Scholten is verplicht de in lid 4 van dit artikel bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 60 dagen en
gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
6. Scholten is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden en voor zijn risico komen, zo spoedig mogelijk te herstellen.
ARTIKEL 11: TEGELS
1. Tegels die uit voorraad worden geleverd mogen binnen 14 dagen na levering aan de wederpartij worden geretourneerd, mits de tegels in volle en onbeschadigde verpakking en tegen overlegging van de factuur c.q. pakbon.
2. Monsters van natuursteen, tegels en overige zaken moeten als voorbeelden worden beschouwd, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn.
Rekeninghoudend met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte,
naar boven en naar beneden van ten hoogste 50% toegestaan. Vakkundig in het geleverde aangebracht lijm-, kram-, of stopwerk is toelaatbaar, indien
de aard van het materiaal dit noodzakelijk maakt.
3. Haarscheuren in geglazuurde tegels ontstaan door spanningsverschillen. De fabrikanten geven geen enkele garantie voor het niet optreden van haarscheuren. Derhalve kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd.
ARTIKEL 12: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN
1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken c.q. de bescheiden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij in de
zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert dan wel indien de wederpartij in de bescheiden fouten en/of onvolkomenheden
constateert die de wederpartij redelijkerwijs bij een eerste controle kan constateren, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van Scholten te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij Scholten binnen 24 uur hiervan op de hoogte te
stellen. Dit laatste gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan Scholten.
2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken c.q. de bescheiden aan Scholten te worden gemeld.
3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de consument gesloten overeenkomst tevens het bepaalde
in lid 14 van artikel 13 in aanmerking genomen.
4. De bestelde zaken worden in de bij Scholten voorradige groothandelsverpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten,
aantallen, kleuren, e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Scholten.
5. Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten, zoals bijvoorbeeld - doch niet uitsluitend - nuance- en/of kleurafwijkingen in de door Scholten geleverde keramische en natuurstenen zaken, kunnen geen reclames geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de
aard en de eigenschappen van de grondstof(fen) waaruit het product is vervaardigd. Een en ander ter beoordeling van Scholten.
6. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.